SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )
„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019”

TU znajdziesz pełną SIWZ na żywność